morgás joga 6.jpg

A köznevelési törvény elfogadása óta tudjuk, hogy kormányunk számára igen fontos, hogy minden gyermek megfelelő képzésben vegyen részt - így már rögtön első osztálytól kötelező lesz az etika, heti egy órában. Az, hogy az erkölcsös életre nevelés immáron törvényileg az iskola feladata, azt sejteti, hogy a Fidesz-KDNP szerint a magyar családok képtelenek saját hatáskörben erkölcsös felnőtteket kinevelni társadalmunk számára.

Így a XXI. században jó lett volna, ha például a nyelvoktatást is ennyire szívére veszi a kormányzat, ám az első idegen nyelv csak negyedik osztálytól kötelező, és akkor is csak kétszer akkora óraszámban, mint amennyit a gyerekek az erkölcstanon ülnek - így valamikor hatodik osztály tájékán érik el azt, hogy ugyanannyi etika-órát hallgatnak, mint nyelvet. Mindezt úgy, hogy az alsó tagozatban bármelyik órán erőkerülhet bármilyen erkölcsi kérdés megvitatása (akár egy olvasmány kapcsán is), miközben a nyelvtanítás kitaszított pára, valamiféle felesleges úri passzió marad.

 • De vajon mi jogosítja fel a tanárt, hogy 60 órás etika-gyorstalpaló után megmondja, mi a tuti, milyen erkölcsi értékeket kell, hogy megtanuljon és képviseljen a gondjaira bízott gyermek? Vajon egy ilyen minimális képzés után elvárható a minőségi etikaoktatás sok éven keresztül, heti egy órában? És vajon hogyan fogják feldolgozni diákok, ha mást próbálnak a fejükbe verni, mint amit otthonról hoztak? Vajon a fekete-fehér mellett szóba kerül majd a szürke is? Ki bogozza majd ki az összekeveredett szálakat, ki tudja majd feloldani az ütközéseket? Lehet-e majd kérdezni, vitatkozni, ellenérveket felsorolni?És vajon ki hatalmazhat fel és kit, hogy iskolai szinten kinyilatkozza az abszolút jót, a mindenki számára abszolút követendőt?
 • Vajon mi lesz az etika tankönyvekben, kinek a kinyilatkoztatásai? Hogyan lesznek megfogalmazva a komoly filozófiai gondolatok, milyen példamesék lesznek papírra vetve és azokat hogyan fogja a tanár átfordítani a gyermekek nyelvére, beleszőve korosztályi sajátosságaikat? Lesznek majd napi témák, vagy biztos, ami biztos, Spinozát erőltetik rá a csemetékre? Lehet-e érdekfeszítően tanítani, vagy az egész csak az egykori kisdobos-úttörő pontokra fog emlékeztetni, esetleg egy az egyben a cserkészek ideológiáját ülteti át?
 • Hogy értelmezi majd a tanár a bűn, a büntetés, a büntetés megúszása fogalmát? Mi lesz, ha szóba kerül   a pénz hatalma,  illetve van-e annyi pénz, és ha van, mennyi is az, amennyiért egy baltás gyilkos is kegyelmet kaphat, mégha ahhoz a jogszabály szavait megtartva, de annak értelmét megkerülve kell eljárni?
 • Mi lesz majd a tankönyv álláspontja, meddig ember az ember, hol kezdődik a szörny és meddig lehet mentséget találni a bűnökre? Mi a cél és az eszköz kapcsolata és szentesítheti-e az eszközt a cél?

"Van, amikor az ember olyan mértékben sérül, hogy túllép az etika és a morál normális keretein. Ahogy az ókori klasszikusok mondták: e ponton túl a szörnyek élnek." (Peter Robinson)

 • Hogyan ír majd a tankönyv a szabályokról, a kiskapukról, a protekcióról és a csoporthoz tartozásról? Mi lesz az álláspontja a puskázásról, másolásról, plagizálásról? Képes lesz-e a tanár a nagyobbaknak elmagyarázni, hogy azért a politikai életben nem mindenki tartja magát ahhoz, ami a tankönyvben van, és ezért még igen magas fizetést is kap? 
 • Mit mond majd a "ne hazudj" elvről? Ha neked megéri, nyugodtan hazudj, csak ki ne derüljön? Ha pedig kiderül, aljas rágalom, amit az ellenfél terjeszt, csupa-csupa rosszindulatból? Vagy csak elég annyit mentség, "kérem, az már régen volt"?
 • Hogyan rendezi majd le a tanár a diszkriminációt (Pistikével nem játszunk, mert nagyképű/csóró/büdös, stb)? Lesz-e téma, hogy csendben lehet piszkálni, csúfolni a másikat, de kővel megdobni már nem illik? Mit mond majd a kisebbségekről, korrekt lesz-e a hozzáállása a különböző izmusokhoz, mint például a nacionalizmushoz, rasszizmushoz, sovinizmushoz, patriotizmushoz?
 • Hogyan fogja megmagyarázni a tanár, miért érdemel jobb jegyet Csabika, ha ugyanannyit tud Pistike? (talán mert anyukája karácsonyra ajándékcsomagot hozott a tanító néninek?) Elfogadják vajon a gyerekek a sokat hangoztatott szlogent, miszerint "ha sokat és kitartóan dolgoztok, ti is kaptok majd ugyanolyan ötöst?
 • Mit mond majd az Ifjúsági Fórum/Diáktanács, stb. tanárvezetője, ha a tanulók egy része nem engedi szóhoz jutni a többieket? Ha csak bizonyos gyerekek tehetnek ki bármit a faliújságra, a többieknek pedig joguk van hallgatni? Így jártatok, választottatok volna más (jobb) diák-képviselőket? Vagy csak annyit, vannak egyenlőek meg még egyenlőbbek?

Nagy valószínűséggel a tanár heti egy órában az alap erkölcsi elvekkel fog operálni: a gyengéket meg kell védeni, mindenkit hagyni kell szóhoz jutni, a játékhoz is oda kell engedni a többieket, a gyakorlatban pedig nagyon hamar megtanulják a gyerekek, „amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek”.

 

„Az etika csak a társadalom kifogása. Ködös és gyarló.” (Blood Plus c. japán anime)

A köznevelési törvény azonban azt is megengedi, hogy erkölcstan helyett a diák egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan órán vegyen részt, ez pedig további komoly problémákat vet fel. 

 

Az oktatási kormányzat álláspontjának nagyszerű példája, amikor még tavasszal Réthelyi Miklós a "Lelki nevelés - hitoktatás - esély a holnap számára" című ökumenikus tudományos konferencián arról beszélt, hogy a társadalomban nagy várakozás tapasztalható a hittanoktatás és az erkölcstanoktatás kötelező bevezetése iránt. Az egykori miniszter szerint vallásoktatás célja, hogy az "átprogramozza életünket a hétköznap szentségeivel", a többi között a létezés örömével, az alkotás, a nevelés, a szépség, a hasznosan eltöltött idő értékének és az egyes emberekben rejlő értékek szentségeivel. Ha nem is tudjuk, egy 60 órás etikatanárnak mit kell tudnia, Réthelyi ezen a konferencián kifejtette, milyen kritériumok vannak az ideális hitoktatókkal szemben:

 • legfontosabb a pedagógiai elhivatottság,
 • lényeges a szakmai tudás és rendezett magánélet,
 • elemzőképességgel és filozófiai ismeretekkel rendelkezés,
 • egyszerre legyenek elbeszélők és evangélisták,
 • meg kell találniuk a mélyebb értelmét az általuk elmondott elbeszéléseknek, amelyeket az emberiség történetébe is el kell helyezniük
 • a jövőbe tekintve kell beszélniük a jelenről, ugyanakkor vigasztalniuk is tudniuk kell
 • kiváló módszertani ismeretek és annak használata szükséges,
 • fel kell tudnia kelteni a gyermekek kíváncsiságát és el kell érnie, hogy a diákok ne csak hallgassák, amit elmond, hanem tudjanak kérdezni és önállóan gondolkodni.
 
A köznevelésről szóló törvény alapján az hittan illetve az etika közül választani kell a diákoknak (illetve azok szüleinek) - az egyik tárgy óráin részt venni mindenképpen kötelező, és erről az iskolának nyilvántartást kell vezetnie.
 
 • Vajon összeegyeztethető-e az alaptörvényben deklarált vallásszabadsággal, hogy az oktatási intézmény (illetve a kormányhivatal, járási hivatal, stb.) nyilvántartást vezessen arról, melyik gyermek milyen vallású? Tudja-e garantálni bárki azt, hogy ezek a listák nem fognak napvilágra kerülni, senki nem él vissza a tartalmukkal és nem indul boszorkányüldözés egyetlen felekezethez tartozó gyermekek és családjuk ellen sem? 
 • Hova lett az állam és egyház szétválasztásának vívmánya? Miért van az, hogy az állam beengedi az állami iskolák falai közé az egyházakat, miközben bármelyik szülő, ha erre késztetést érez, minden további nélkül egyházi iskolába, vagy külön hittanra járathatja gyermekét? A cél új munkahelyek teremtése közpénzen (új hittantanárok alkalmazása), vagy minél több fogyasztót beterelni a hitélet piacára, bőkezűen adományozni és 1%-ot átutalni? 
 • Hogyan akarja biztosítani az állam (a kormányhivatal, a járási hivatal, az iskola) a választás szabadságát? Honnan szerez majd hittantanárt a buddhistáknak, taoistáknak vagy épp kopt keresztényeknek, esetleg azoknak, akik iszlám vagy sintó tanokat követnek?
 • Hogyan küzd majd a sztereotípiák, az antiszemitizmus és a vallási intolerancia ellen, ha a hittanos gyerekek kikerülnek az állami etikaoktatásból?
 •  Biztos, hogy egyedül a hittan az, ami meg tudja értetni a gyerekekkel, hogyan tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy minden napjuknak, emberi kapcsolataiknak megtalálják a szépségét? És mi van azokkal, akik Einsteinnel értenek egyet:?

"Egy ember erkölcsi magatartása rokonszenven, neveltetésen és szociális kapcsolatokon és szükségszerűségeken kell hogy alapuljon; semmi vallásos alap nem szükséges. Az ember igazán rossz úton haladna, ha a halála utáni büntetéstől való félelem vagy jutalom reménye korlátozná." - Einstein, New York Times Magazine „Religion and Science", 1-4. o. (1930. november 9.); Berliner Tageblatt (1930. november 11.)

 •  Mi lesz az ateistákkal? Milyen jogaik vannak és hol élhetnek vele? Nekik marad a 60 órás gyorstalpalós tanár? És róluk is készülnek listák, mint nem-keresztény elemek?
 • Mi lesz azokkal, akik a "maguk módján vallásosak" és elítélik bizonyos egyházi szervezetek magatartását olyan fontos kérdésekben, mint a túlzott politikai lojalitás, a pedofília szőnyeg alá söprése, homoszexualitás emberi jogokkal ellentétes megítélése, AIDS és egyéb nemi úton terjedő betegségek elleni védekezés elhallgatása, erőszakos térítés, stb?
 • Hogyan cselekedjenek azok a szülőkakik - akár vallásosak, akár nem -, saját maguk szeretnék gyermekük teljeskörű erkölcsi nevelését megoldani? Akik hiszik, gyermekeik erkölcsi fejlődéséért  ők a felelősek, akik saját, illetve családi értékeiket kívánják átadni utódaiknak? Reménykedjenek, hogy a tanár ugyanúgy látja az élet nagy problémáinak meg az erkölcsi kérdéseket, mint ők, vagy esténként családkohéziós foglalkozás keretében agymosásban részesítik gyermeküket?
 • Lesz elegendő olyan hittantanár, aki megfelel a minisztériumi elvárásoknak? Mit jelent vajon a "rendezett magánélet"? Csak családos lehet tanár, mennyi az elvárt gyermekszám, esetleg elvált is szóba jöhet? És mi van a szinglikkel? Lesz átvilágítás, vagy "soha nem csaltam meg a házastársam, nem is fogom, és ígérem, soha nem is fog eszembe jutni" nyilatkozatot kell majd aláírni? És ugyanez vonatkozik a gyorstalpalós etikatanárokra is? Ott a képzésben részvétel előfeltétele lesz a foltmentes pedigré bemutatása, vagy csak a tényleges oktatás megkezdéséhez kell felmutatni a "rendezettséget"?
 • Lesz hittantanári/hittan akkreditálás, egy elfogadott tanterv, aminek határait nem léphetik majd át az állam fizette nevelők? És vajon ha igen, minden felekezet számára egyaránt? Ki fog őrködni azon, hogy az oktató ne tömje tele a rábízott gyerekek fejét szélsőséges nézetekkel? Ki ellenőrzi, hogy a tanár nem tagad-e olyan, tudományos életben közmegegyezéssel elfogadott tanokat, mint az evolúció? Hogy viszonyulnak majd az ördögűzéshez, az inkvizícióhoz, a vallási intoleranciához, a bűnbánat elnyeréshez, az "egyetlen igaz hit" propagálásához?
"Ritkán ismerik be azt az igazságot, hogy a társadalom vezető személyiségei - a politikusok, értelmiségiek, a civil szervezetek és az egyházak vezetői - közül a tudósok igazából azok, akik elvezetnek minket az ígéret földjére. Noha gyakran tartják úgy, hogy a vallási csoportok nyújtanak morális és etikai iránymutatást számunkra, valójában ők is csak követik a tudományt - és nem vezetik." (Michael Brooks) 
Vajon éri majd hátrány azokat a gyerekeket, akik nem lesznek hittanügyileg "átprogramozva"? És azokat a szülőket, akik nem engedik a beavatkozást? Ki lesz a jó, az igaz út követője, aki hittant, vagy aki erkölcstant választ? És vajon mi lesz a büntetésük azoknak, akik rosszul döntenek?
 
És nem utolsó sorban, a választható hittan mennyibe kerül az adófizetőknek, és mennyit áldoznak be az egyházat, hogy új híveket toborozzanak?
 
Előzmény: Kötelező hinnem?
 
 

A bejegyzés trackback címe:

https://morgasjoga.blog.hu/api/trackback/id/tr504745960

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Szórakoztató Valláskritika megosztotta 2012.09.02. 23:09:29

ezt a blogbejegyzést. Tehát a közösségi oldal több tízezres havi aktív olvasójához is eljut. Aki többet is tudni akar tudni az olvassa el ezt a rövid összefoglalót, vagy kattintson rá az oldalra: facebook.com/szorakoztato.vallaskritika        ...

Trackback: Hittan 2012.09.02. 18:09:00

A morgás joga blog néhány kérdése a 2013-től induló kötelező hit-, ill. erkölcstannal kapcsolatban. Egyetlen bajom, hogy abból indul ki, csak rosszul, agymosás formájában lehet csinálni, pedig jó megoldás is van. - persze nem mintha a kormány erre kész...

Trackback: Hittan 2012.09.02. 18:07:30

A morgás joga blog néhány kérdése a 2013-től induló kötelező hit-, ill. erkölcstannal kapcsolatban. Egyetlen bajom, hogy abból indul ki, csak rosszul, agymosás formájában lehet csinálni, pedig jó megoldás is van. - persze nem mintha a kormány erre kész...

Trackback: Emberkereskedelem ára 2012.09.01. 20:48:01

Az F.MPSZ-KDNP kormány az erkölcs és az etikaoktatás csúcspontjait verdesi tetteivel.  Persze ez csak egy szarkasztikus kijelentés. Ezek akarnak a gyerekeinknek bármit is tanítani? Na ne! Sokan javasolják, hogy a következő hatalomváltásnál Orbán Viktor...

Trackback: Judeo-kereszténység erkölcsi elítélése. Zombi Jézus 2012.09.01. 20:47:37

  IGe harmadik prédikációja. A judeo-kereszténység erkölcsi elítélésének alapjai: 1. Amennyiben a bibliai judeo-keresztény Isten, azaz  JHVH - Jáhve (JHVH = Jáhve = Jehovah = Jehova = Adonáj = Elochim = Eloah = Elohim = Necach Izrael ... ) meghalt J...

Trackback: Az Orbán kormány mennyire is volt komcsi? 2012.09.01. 20:47:09

Avagy akinek a háza ég, az kiabál tűzet. Mert egy időben ment ám  a hajdani , mára már többszörös átalakulással megszűnt egykori Fidesz, ma FMPSZ részéről "a komcsik az ördögök " agitációs propaganda. A valóság mindig a legmulatságosabb. Egy választ...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

JokerAsz 2012.09.01. 21:00:21

Az erkölcsös és etikus nevelés egy romlott és értékét vesztett társadalomban nem lehetséges addig, amíg a gyerek csak káoszt tapasztal maga körül. Otthon a depis és gyermekét egyedül nevelő anyuka. A már rég lelépett ex-apuka. Nem fizet a papa gyerektartást, nincs pénz se erre, se arra. A gyerek csak azt látja mindenhol, amerre csak néz, hogy minden a pénztől függ, az élete is azon múlik. A pénz érték, az ember nem.

A javaslatom:
1. a felnőtteknek előbb a társadalmat kell megváltoztatni, a jelenlegi gazdasági-pénzügyi rendszer a kukába
2. az emberi kapcsolatokat új, valódi erkölcsi alapokra helyezni
3. és ezek után be is kell, hogy lássuk, már nincs is szükség az iskolai erkölcs-oktatásra! A gyereknek elég csak figyelni, és utánozni, ahogy eddig is....
4. Csak a felnőtteknek kell erkölcs-oktatás....

KömKel · http://komkel.blog.hu/ 2012.09.01. 22:16:03

Mi annak idején erkölcstan órán inkább illemdolgokat tanultunk.
Pl:
- éttermi teritéken melyik evőeszköz mire való
- hogyan kell megcimezni egy hivatalos levelet, és hogy sokkal elegánsabb ha az A4-es lap előbb hosszában van kettéhajtva, majd utána keresztbe
- köszönési metódusok régen és most (akkor)
- stb.

Tehát tele volt apró, az életben is használható dolgokkal az egész, van amit a mai napig alkalmazok.
Mindehhez kellett egy normális tanár, rengeteg élettapasztalattal. Jah, és felsősök voltunk, nem 6-7 évesek!

Viszont a most erőltetett erkölcstan/hittanra nagyon nem szivesen engedném a gyerekemet, mert félek attól, hogy politikai agymosás fog folyni.

Kandaláber 2012.09.02. 00:21:47

Egy ország, egy társadalom boldogulásának alapja a közös erkölcsi alapnormák szerinti együttműködés, protokol.

Istenhittől függetlenül.

A szerző mélyen tudatlan, az erkölcstan vagy sok országban morál-nak hívott tantárgy valós jellegzetességeit, és hatását illetően.

Elképzelései tárja várható tényént az olvasó elé, és ezeket, az általa valósként kezelt, sokszor téves és lényeglátást mellőző ismeretek alapján fogalmaz meg negatív kritikát "az" erkölcstannal szemben.

Volt szerencsém három évig, középiskolában, egy fejlett európai országban az osztály 70-80%-ával együtt erkölcstan órára járni. A többiek körülbelül 3-4 vallás tanórájára jártak. Zsidók, katolikusok, reformátusok.

Szinte semmit nem ismerek fel a szerző által leírt, jósolt körülményekből, hatásokból.

Körülbelül az 1930-as évek óta biztosan nincs a Kárpát medencében emberi közös alapértékek, protokollok elsajátítása.

Ez alapja annak a "vicces" mondának, hogy ha két lengyel találkozik a világban örülnek egymásnak. ha két magyar, akkor mennek egymástól minél messzebbre.

Házon belül az intolerancia, a másság tiszteletlensége és megsemmisítésének "alapelvei" a gyakorlat.

A politikában, a gazdasági életben az érvényesül, aki át tudja vágni, be tudja csapni a másikat. Ennek képessége az értékmérő. Aki ezzel nem rendelkezik, az szar és senki.

Ezt akarjuk?

Hunor Levente 2012.09.02. 09:29:55

Eddig is mosták a gyerekek agyát a papok, most csak rátesznek egy lapáttal.

szekularisfigyelo · http://szekularisfigyelo.blog.hu 2012.09.02. 18:02:16

Nem kéne keverni az "erkölcstan" és az "etika" fogalmakat. Az etika tudományos megközelítéssel vizsgálja a kérdést, és mint olyan, nem is lenne baj tanítani. Sőt, jó dolog lenne, ha a gyerekek megtanulnának elgondolkodni olyan kérdéseken, hogyan bánunk (és bánjunk) egymással, mit miért és milyen alapon tartunk helyesnek/helytelennek, stb., ill. mindezekről civilizált párbeszédet folytatni egymással.
Ilyen értelemben az etikaoktatást nem pótolja a hittan, sőt, ha azt akarjuk, hogy a különböző hittanokra járó gyerekek békében ellegyenek egymással, éppen etikaoktatásra kellene őket küldenünk. Természetesen filozófia szakon végzett tanárokhoz.
A baj persze az, hogy HR és OV szándékának megfelelően nem "etikát" fognak tanítani, hanem "erkölcstant", azaz az ő keresztény-nemzeti magánértékrendjüket nyomják majd a gyerekek fejébe. Ami nemcsak tök felesleges, hanem hosszú távon kimondottan veszélyes a társadalmi békére nézve.
(Ajánlom figyelmedbe a berlini etikaoktatással kapcsolatos írásokat a blogomon.)

labrabbit 2012.09.03. 07:43:25

Etikaoktatás eddig is volt, lányom érettségizett is ebből. Sőt, az általános iskolások olvasmányai, a környezetismeret, egészségtan stb. keretében a pedagógusok maguktól is kitérnek az etikai vonatkozásra, ezt nem H.R.-től fogják megtanulni.

Amennyit én tanultam a régebbi korokról, úgy látom mindig mindent a pénz és a hatalom uralt, nem voltak kevésbé frusztráltak, sem kevésbé irigyek és kapzsiak az emberek. Az ún. keresztény erkölcs és a vallási nevelés a fegyelmet és ellenőrzést szolgálta. Kereszténydemokrácia szerintem nem létezik, a kereszténység az engedelmességen és a hierarchián alapul. Egyenlőség ugyan nincs, de az egyformaság elvárás. Pont fordítva, mint ahogy én szeretném.

Rémbódess 2012.09.03. 09:10:37

Jók a poszter által feltett kérdések, de szinte valószínű, hogy sohasem fogunk hivatalosan választ kapni ezekre :-(

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.09.04. 13:45:43

A hittan értelmes dolog, az erkölcstan abszurdum, kifejezetten nevetséges.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.09.04. 13:47:07

@saravad:

A kereszténydemokrácia egy POLITIKAI irányzat. Gyakorlatilag konzervatív liberalizmust jelent.

bruttó tömeg 2012.09.05. 00:27:02

Nekem általános iskolában is volt etika órám. Szituációelemzések (pl. süllyedő hajóról kit mentenél először) és hasonlók voltak. Nem pontokba szedett okosság, hanem beszélgetés. Átrendezett osztályteremben körben ültünk, a tanár kérdezett, felvetett dolgokat, a buzgóbbak erre ledarálták a "felnőttesnek" gondolt szöveget (amit nyilván nem éreztek teljesen át), a többiek nyögtek egy "szerintem is"-t, a tanár bólintott aztán mentünk dolgunkra.
Elég képmutató dolog volt.

bozsimazsi 2013.04.08. 23:12:24

Ez a cikk egyszerűen katasztrofális!Aki írta, vajon beleolvasott-e a Nat-ba?Tudja-e mi az?Olvasta-e az erkölcstan oktatás tematikáját?Vagy csak hasamra ütök módon kitalált valamit és azt úgy tárgyalja, mintha egyetemesen elfogadott igazság lenne? Ide vezet a csőlátás, a kereskedelmi csatornák bamba bámulása. Mindenki csak azzal van elfoglalva, hogy a saját szabadságjogait hangoztassa. Mi lenne, ha néha észrevennénk, hogy nem egyedül élünk a földön, hogy van ami káros, és van, ami hasznos az embernek, van, ami méltó hozzá, van , ami nem, van, ami építi, mint személyiséget, és van, ami rombolja, hogy nagyobb állat az állatnál már akkor, amikor trágár szavakat használ. Azt is észre kellene venni, hogy képtelenek vagyunk emberi kapcsolatokra, mert előnyben részesítjük a virtuális világunkat a valóság helyett. Nem csoda ezek után a depresszió és öngyilkosság. Nem tudunk kapcsolatot teremteni, kommunikálni, saját értékeinket felfedezni és kibontakoztatni. Nem tudunk emberként élni...Nos,az erkölcstan érinti egy kicsit az emberi kapcsolatok témakörét, az önismeretet és sok mást is, az erkölcstan nem hittan, mert akkor nem neveznék át, az evolúció simán megfér a hittel, aki nem hiszi tanulmányozza mélyebben a dolgot. Albert Einstein is hívő volt.

morgás joga mindenkit megillet · http://morgasjoga.blog.hu/ 2013.04.08. 23:24:48

@bozsimazsi: a puding próbája az evés - kérdés, ki mit akar ráerőszakolni a gyerekekre, hogy aztán a szülők esténként moshassák át a gyerek agyát (ha nem tetszik nekik az, amivel hazaállít a gyerek). Első ránézésre azért az úttörők 12 pontjával sem volt gond, nem? Ráadásul nagyon messze állt a virtualitástól meg a kereskedelmi tévéktől is, ma mégis feketelistán van az egész mozgalom ...

És még egyszer Einstein:
"Egy ember erkölcsi magatartása rokonszenven, neveltetésen és szociális kapcsolatokon és szükségszerűségeken kell hogy alapuljon; semmi vallásos alap nem szükséges. Az ember igazán rossz úton haladna, ha a halála utáni büntetéstől való félelem vagy jutalom reménye korlátozná."